Allmänna användarvillkor

Retail Studio Stockholm AB:s (”Retail Studio”) allmänna användarvillkor (“Användarvillkoren”), tillsammans med övriga villkor som återfinns på Retail Studios webbplats www.portally.com (“Webbplatsen”), beskriver de allmänna villkor som är tillämpliga vid användning av Webbplatsen samt vid användningen av Retail Studios tjänster kopplade till Webbplatsen.

Genom att besöka Webbplatsen lämnar du ditt samtycke till Användarvillkoren och att du läst, förstått och godkänt Användarvillkoren och förbinder dig att följa dem. Om du inte accepterar Användarvillkoren kommer du ej att kunna använda dig av Webbplatsen eller någon av de tjänster som är kopplade till Webbplatsen. Användarvillkoren gäller alla besökare, användare och andra som använder tjänsten.

 

Dessa Användarvillkor ingås på svenska och gäller från den 1 januari 2020.

 

Retail Studio kan komma att ändra dessa Användarvillkor och kommer då att publicera de ändrade Användarvillkoren på Webbplatsen. De ändrade villkoren blir gällande från och med det datum de publiceras på Webbplatsen. 

Retail Studios tjänster tillhandahålls inte företag/personer som tidigare har brutit mot Användarvillkoren och/eller tidigare av Retail Studio tillhandahållna villkor. Om du registrerar ett företag som användare intygar du att du har behörighet att teckna/binda företaget i enlighet med dessa Användarvillkor.

 

Rättigheter

Allt material på Webbplatsen, inklusive Webbplatsens layout och källkod är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent och/eller andra immaterialrättsliga regler. Om inte annat anges är allt material på Webbplatsen Retail Studios och/eller Retail Studios samarbetspartners/leverantörers exklusiva egendom.

Du får inte kopiera, reproducera, skicka eller distribuera något material eller någon information på Webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från Retail Studio.

All otillåten användning beivras.

 

Ansvar

Retail Studio garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Webbplatsen. Driften av Webbplatsen kan komma att störas av faktorer utanför Retail Studios kontroll och Retail Studio ställer inga garantier gällande Webbplatsens funktion eller tillgänglighet. Retail Studio kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Webbplatsen och dess innehåll.

Webbplatsen är huvudsakligen en marknadsplats. Webbplatsen låter användare annonsera och söka lokaler, platser och ytor. Retail Studio har ingen kontroll över eller medverkar i transaktionen mellan Webbplatsens användare. Du kan inte anta att ett erbjudande eller en förfrågan rörande ett objekt är giltigt och lagligt endast på grund av att det förekommer på Webbplatsen. Retail Studio ansvarar inte för annonserade objekt.

 

Ersättning vid skada

Du som användare åtar dig att hålla Retail Studio skadeslöst i det fall någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Annonserat innehåll eller på grund av att du som användare i övrigt har agerat i strid med Användarvillkoren eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättigheter.

 

Annonserat innehåll

Med Annonserat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av tjänsten på Webbplatsen skapar och/eller lägger upp på Webbplatsen som t.ex. bilder, filmer och/eller text. (“Annonserat innehåll”).

Du garanterar att du innehar eller förfogar över nödvändiga rättigheter till Annonserat innehåll, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild, en film eller en annonstext), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda Annonserat innehåll på Webbplatsen i enligt med Användarvillkoren.

Du garanterar även att du som användare har behörighet att företräda din organisation i åtgärder som kan göras tillgängliga för andra användare på Webbplatsen under organisationens namn, såsom att exempelvis uppdatera status på och marknadsföra lokaler eller att för organisationens räkning skapa sökprofiler och förfrågningar.

Du garanterar att Annonserat innehåll inte innehåller upphovsrättsligt skyddat material, såsom skyddad musik, bilder, logotyper eller annat upphovsrättsligt skyddat material som du inte har fått tillåtelse att använda i Annonserat innehåll.

Du garanterar att du har sett till att de personer som kan identifieras i Annonserat innehåll (exempelvis i en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de uttryckligen har godkänt att förekomma i Annonserat innehåll och att Retail Studio även kan komma att använda det i marknadsföringssyfte.

Genom att lägga upp Annonserat innehåll ger du Retail Studio en oinskränkt rätt att fritt förfoga över det, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidare upplåta eller överlåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Retail Studio får även använda Annonserat innehåll i marknadsföringssyfte. Retail Studios rättigheter kvarstår även efter att Annonserat innehåll har raderats.

Genom att använda Webbplatsen ger du Retail Studio rätt att fritt använda din organisations medverkan på Webbplatsen i marknadsföringssyfte. 

Du efterger härmed alla krav på ersättning för Retail Studios användning av Annonserat innehåll.

 

Integritet

Alla personuppgifter som du tillhandahåller Retail Studio eller som Retail Studio samlar in när du använder Webbplatsen kommer att hanteras av oss i enlighet med vår Integritetspolicy. Se också till att du läser vår Cookiepolicy.

 

Betalningsvillkor

Ersättning till Retail Studio för användande av Webbplatsen sker enligt överenskommelse i särskilt avtal mellan Retail Studio och användaren.

 

Ångerrätt

Du är medveten om att genom att ta del av eller påbörja utnyttjandet av de tjänster som finns på Webbplatsen föreligger inte någon ångerrätt.

 

Kontaktuppgifter

Retail Studio Stockholm AB, Birger Jarlsgatan 8, 114 34 Stockholm. 

 

Tillämplig lag och tvistelösning 

Svensk lag skall gälla avseende dessa Användarvillkor och tvister skall lösas i svensk domstol.