Portally Förmedlingsvillkor

Dessa villkor gäller för dig som valt Portally Commission, nedan kallad Användaren, för fortsatt tillgång till Portallys tjänster. Portally är kostnadsfritt att använda enligt gällande användarvillkor. Arvode utgår enbart då hyresavtal tecknats med en hyresgäst där kontakt förmedlats via Portally.

Kontakt med en ny hyresgäst anses ha förmedlats via Portally om:

  • En lokalförfrågan mottagits i Användarens panel,
  • Kontakt initierats via direktmeddelanden, eller
  • Kontakt initierats via en annonserad lokal

En förmedling är arvodesgrundande om Användaren ej kan påvisa att förfrågan mottagits dessförinnan. Det åligger Användaren att meddela Portally när nya hyresavtal tecknats. Samtliga transaktioner kontrolleras både hos de medlemmar som söker och de som hyr ut lokaler.

Arvode

Arvode utgår med 6% av en genomsnittlig årshyra exkl. eventuella rabatter samt hyrestillägg som fastighetsskatt och värme/kyla per avtal som Användaren tecknar med hyresgäst eller annan avseende nyttjanderätt till lokal.

Minimiarvode per genomförd förmedling är det lägsta beloppet av 10 000 SEK eller 10% av den genomsnittliga årshyran.

Särskilda villkor korttidsuthyrning

I det fall en förmedling genomförts och avtal tecknats för en period kortare än 12 månader erbjuds Användaren att betala arvode enligt ovan upplägg, alternativt löpande under den period hyresgästen förlänger hyresavtalet (dock längst under 12 månader).

Vid löpande betalning utgår arvode om 12% av månadshyran. Fakturering sker kvartalsvis i förskott.

Betalningsvillkor

Fakturering av arvodet sker efter det att Användaren tecknat hyresavtal med hyresgästen. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Mervärdesskatt tillkommer på samtliga belopp enligt dessa villkor.

Övrigt

Dessa villkor gäller tills vidare. Genom att godkänna villkoren accepteras dessa för samtliga Användare tillhörande samma organisation. I det fall Portally uppdaterar villkoren kommer nya villkor träda i kraft först när de godkänts av Användaren.